Matdeelungen

 
Leef Hondsfrënn,
Trainingen sin :
Mettwochs
Welpen  ( bis 6 Méint )     Mëttwochs    um  18.30  Auer
Junioren ( ab 6 Méint )     Mëttwochs    um  18.30  Auer
 Hondsschoul                    Mëttwochs    um  18.30  Auer
                                    
Sonndes
Hondsschoul                      Sonndes   um  10.00  –  11.00
Welpen / Junioren              Sonndes   um  10.00  –  11.00
 
Kontaktpersoun:   RECHT Pol um 621 242 211.