Matdeelungen

Leef Hondsfrënn,

D’Hondsschoul vun Sonndes mëscht Vakanz an zwar vum

19.12.   bis  den  08.01.2023  nach mat

Mir treffen ons erëm Sonndes den 15.01.2023 wéi gewinnt um 10.00 Auer

D’Welpen natierlech och an zwar vum

15.12.  bis den 04.01.2023 nach mat

Mir treffen ons erëm Mettwochs den 11.01.2023 wéi gewinnt um 18.30. Auer

Mir wënschen Iech schéin Feierdeeg en gudde Rutsch an dat neit Joer feiert  gutt  bleift gesond an bis geschwënn

Equipe vun der Hondsschoul

Trainingen sin :
Mettwochs
1   Welpen  ( bis 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
2   Junioren ( ab 6 Méint )       Mëttwochs um  18.30
Sonndes
3   Fortgeschrëtten                  Sonndes   um  10.00  –  11.00
Kontaktpersoun:   RECHT Pol um 621 242 211.