WELPEN – AN HONDSCHOUL

Leef Hondsfrënn

Wollt Iech kuerz drun erënneren dass den Sonndeg den 17..02.2019

keng Welpen an Hondschoul ass. Mir maachen Fuesvakanz. Mir gesinn ons dann erëm den 24.02.2019 wéi gewinnt um 10.00 Auer

Wënschen Iech alleguer eng schéin Fuesvakanz